GREKO: Izraditi strategiju protiv korupcije koja bi obuhvatila i predsednika

Vesti 05. jul 202212:03 > 12:0619 komentara
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Grupa država protiv korupcije (GREKO), u petom krugu evaluacije koji se bavio organima centralne vlasti i organima za sprovođenje zakona u Srbiji, ocenila je da treba izraditi javnu strategiju za sprečavanje korupcije koja bi eksplicitno obuhvatila lica na najvišim izvršnim funkcijama, što bi uključilo i predsednika, ministre, visoke zvaničnike i savetnike, sa jasnim ciljevima i procenom njihovog ostvarenja.

Da bi se sprečili rizici od sukoba interesa u Vladi, provere integriteta treba da se sprovedu kao deo procedure imenovanja, ističe se u danas objavljenom izveštaju o Srbiji koji je usvojen 25. marta 2022. godine.

Povezane vesti

„Štaviše, izveštaji o imovini lica na najvišim izvršnim funkcijama (LNIF) treba da sistematski budu predmet značajne kontrole od strane Agencije za sprečavanje korupcije. Iako je nedavno postignut napredak, potrebni su dalji napori da se poveća transparentnost zakonodavnog procesa u vezi sa vladinim inicijativama, posebno u pogledu njihovih koraka zakonodavnog postupka. Na sličan način, potrebna je veća transparentnost u vezi sa kontaktima LNIF sa lobistima, uz širu definiciju lobiranja i redovne izveštaje o kontaktima. Isto tako, na odbijanje zahteva Vlade i administracije predsednika za dobijanje informacija, trebalo bi da postoji mogućnost podnošenja žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što trenutno nije slučaj. Osim toga, s obzirom na nizak stepen krivičnog gonjenja, imunitet koji se daje članovima Vlade trebalo bi da isključuje krivična dela u vezi sa korupcijom“, ukazuje se u izveštaju.

Dodaje se da što se tiče policije, pre svega treba doneti javnu strategiju za sprečavanje korupcije u policiji, zasnovanu na identifikovanim rizičitim oblastima i utvrđenim jasnim ciljevima.

„Takođe treba preduzeti mere za otvoreniju i transparentniju proceduru za imenovanje šefa policije i drugih viših rukovodilaca. Postojeći Kodeks policijske etike treba revidirati, kako bi obuhvatio sve relevantne teme integriteta i bio propraćen praktičnim primerima. Obuka za nove pripadnike i aktivne policijske službenike treba da se zasniva na ovom revidiranom kodeksu i da bude obavezna za sve“, navodi se u izveštaju GREKO.

Ističe se i da zaštitne mere treba da obezbede dovoljno nezavisne i transparentne istrage policijskih pritužbi.

„Konačno, potrebni su dodatni napori da se podstakne uzbunjivanje“, poručuje GREKO.

GREKO preporučuje utvrđivanje pravila koja zahtevaju da se provere integriteta vrše pre imenovanja ministara, radi utvrđivanja i upravljanja mogućim rizicima od sukoba interesa, pre nego što pristupe Vladi.

Takođe, GREKO preporučuje da šefovi kabineta i savetnici (uključujući savetnike predsednika) prođu proveru integriteta kao deo njihovog angažovanja, radi izbegavanja i upravljanja sukobima interesa, da imena i oblast nadležnosti svih savetnika u Vladi i u kabinetu predsednika budu javno i lako dostupni.

„GREKO preporučuje da se za Vladu i administraciju predsednika usvoje i objave strateški dokumenti za sprečavanje korupcije među svim licima na najvišim izvršnim funkcijama, na osnovu procena rizika, zatim jačanje uloge Agencije za sprečavanje korupcije objavljivanjem njenih preporuka i odgovora Vlade i administracije predsednika“, navodi se u izveštaju.

Ističe se i preporuka ove organizacije da „delokrug Zakona o sprečavanju korupcije bude proširen tako da obuhvati sva LNIF, uključujući šefove kabineta predsednika i potpredsednika Vlade, kao i specijalne i vladine savetnike, da se usvoji kodeks ponašanja koji se primenjuje na LNIF, koji obuhvata pitanja integriteta (npr. sukob interesa, kontakte sa lobistima i trećim licima, ograničenja po prestanku radnog odnosa, itd), praćen sankcijama za kršenja i odgovarajućim praktičnim uputstvima, i da se izradi odgovarajući dokument o ponašanju za predsednika.

Takođe poziva da se popune sva upražnjena mesta u Savetu za borbu protiv korupcije i da saradnja sa Agencijom za sprečavanje korupcije bude formalizovana.

GREKO preporučuje i da zahtevi za dostavljanje informacija koji su podneti Vladi ili administraciji predsednika, a koji nisu dobili pozitivan odgovor, budu predmet žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i da se sprovođenje odgovarajućih odluka sistematski razmatra.

Vladini zakoni da se dostavljaju na javne konsultacije

Takođe preporučuje da se zakoni koji potiču od Vlade sistematski dostavljaju na javne konsultacije, i da revidirani predlozi zakona koji se iznose pred Narodnom skupštinom, budu sistematski propraćeni objašnjenjem u kojem se iznose koraci zakonodavnog postupka u vezi sa nacrtom zakona.

GREKO preporučuje i da se pojam lobiranja obuhvaćen Zakonom o lobiranju proširi na kontakte sa licima na najvišim izvršnim funkcijama, bez obzira da li su formalizovani u pisanom zahtevu ili ne i da kontakti između LNIF-a i lobista (trećih strana) koji žele da utiču na proces donošenja odluka u javnosti budu otkriveni, kao i imena učesnika i tema o kojima se raspravlja.

GREKO takođe preporučuje da sva ministarstva budu opremljena jedinicama interne revizije koje su u potpunosti funkcionalne.

Takođe navodi da bi trebalo da se od svih osoba na najvišim izvršnim funkcijama zahteva da otkriju ad hok sukobe interesa i da izuzetak po kome se onemogućavaju da to čine, u slučaju opasnosti od odlaganja u procesu donošenja odluka, bude uklonjen iz zakona.

„GREKO preporučuje da se pravila o ograničenjima po prestanku radnog odnosa primenjuju na sve osobe na najvišim izvršnim funkcijama, uključujući predsednika, šefove kabineta predsednika i potpredsednika Vlade, kao i specijalne i vladine savetnike“, navodi se u izveštaju.

Takođe, preporuka ove organizacije je i da se što je moguće pre usvoji i javnosti predstavi strateški dokument o sprečavanju korupcije u policiji sa utvrđenim oblastima rizika i jasno postavljenim ciljevima, kao i da se pojača svest o obuci u oblasti zaštite uzbunjivača.

Pravosuđe nema dovoljno nezavisnosti

U izveštaju se podseća da je Srbija članica GREKO od 2003. i da je prošla četiri kruga evaluacije, sa fokusom na različite teme u vezi sa prečavanjem i borbom protiv korupcije. Ovaj peti krug evaluacije pokrenut je 1. januara 2017. godine.

„Korupcija je opšte percipirana kao rasprostranjena u Srbiji. Po indeksu percepcije korupcije Transparensi internešenela Srbija se nalazi na 38. mestu u 2020. što je najniža pozicija od 2012. godine“, ukazuje se u izveštaju.

Dodaje se i da je u zajedničkom prvom i drugom krugu evaluacije, 80 odsto preporuka na kraju u potpunosti sprovedeno (ostatak je delimično sproveden), dok je u trećem krugu evaluacije, 93 odsto preporuka u potpunosti sprovedeno (ostatak se delimično sprovodi).

„Srbija je trenutno u postupku usklađivanja u okviru četvrtog kruga evaluacije koji obuhvata narodne poslanike, sudije i tužioce. U poslednjem izveštaju o usklađenosti (drugi prelazni izveštaj o usklađenosti), 61,5 osto preporuka je u potpunosti sprovedeno, dok je 38,5 odsto delimično sprovedeno, pri čemu su nedavne ustavne izmene koje se tiču nezavisnosti pravosuđa, poboljšale nivo sprovođenja“, zaključuje se u izveštaju.

Takođe se podseća na nekoliko slučajeva na visokom nivou u koje su bili uključeni ministri, a ticali su se netransparentne privatizacije, sumnje u pranje novca i veza sa kriminalnim organizacijama.

„Međutim, u predmetima ministara i pomoćnika ministara nije doneta odluka o ukidanju imuniteta, jer u vreme pokretanja postupka protiv njih više nisu obavljali funkcije. Štaviše, uzbunjivač koji je javno osudio oca ministra odbrane (Nebojše Stefanovića) u vezi sa kupovinom oružja od države po sniženim cenama, uhapšen je u septembru 2019. godine i još uvek je bio pod istragom u septembru 2020. godine, uz rizik od zastrašujućih efekata na uzbunjivanje“, navodi se.

Podseća se i da je opozicija je 2020. godine bojkotovala parlamentarne izbore u znak protesta protiv onoga što su oni tvrdili da je odsustvo jednakih uslova za kampanju, tvrdeći da stranka na vlasti koristi svoju poziciju i javne resurse da vodi svoju kampanju“.

„Kao rezultat toga, partija na vlasti je ubedljivo pobedila i zajedno sa svojim koalicionim partnerom osvojila 243 od 250 mesta. Ovo je navelo mnoge posmatrače da smatraju da su kontrole i ravnoteže zbog toga poremećene“, navodi GREKO.

Ova organizacija zaključuje da je do nedavne ustavne reforme, koja treba da se primeni, „utvrđeno da pravosuđe, uključujući i sudije i tužioce, nema dovoljno nezavisnosti od izvršne i zakonodavne vlasti, kao što je predstavljeno u izveštaju o četvrtom krugu evaluacije GREKO i naknadnim izveštajima o usklađenosti“.

Komentari

Vaš komentar