Usvojeni Zakon o privrednim komorama i set poreskih zakona

Izvor: FoNet/Nenad Đorđević

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas Zakon o privrednim komorama, prema kome će od 1. januara 2017. godine biti obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije, kao i plaćanje članarine koju utvrdi Skupština te institucije.

Prema Zakonu o privrednim komorama, privrednici će u buduće plaćati samo jednu članarinu u skladu sa svojim ekonomskim interesima, a odluku o visini članarine će donositi privreda.

„Dakle, ni vlada ni bilo ko drugi nego sami privrednici i u tom smislu će biti jedan ceo niz različitih podsticaja, odnosno elemenata koji će uticati na to kakav će taj odnos da bude, ali je jako važna stvar da će prvo biti daleko manji iznos za sve kompanije koje plaćaju danas članarinu“, rekao je ministar privrede Željko Sertić u skupštinskoj raspravi.

Dodao je da je druga važna stvar što će to na vrlo jednostavan i transparentan način to biti raspoređeno među članicama komorskog sistema.

Privredna komora Srbije i njene članice u budućnosti će moći na potpuno drugačiji način da definišu sistem javnih ovlašćenja, pa tako, na primer, privrednici iz unutrašnjosti više neće morati dokumenta koja su im potrebna za obavljanje posla da predaju u Beogradu, nego će to moći da urade u najbližoj komori.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o zadrugama, kojim se rešava pitanje imovinsko pravnih odnosa, budući da danas postoji oko 50.000 hektara u zadružnoj svojini koje je u velikom delu definisano kao društveno vlasništvo, ali i mnogo jednostavniji način organizovanja zadruga.

Tako će se zadrugama omogućiti da sve ono što su stekle u prethodnim godinama bude definisano kao zadružna imovina, koja može da bude upisana u katastru, a propisano je da svi koji žele da se slobodno udruže u svnoje novoosnovane zadruge

Sa druge strane, zakonom je predviđen i mnogo jednostavniji način organizovanja zadruga.

„Danas je predviđeno da je samo pet lica potrebno za osnivanje nove zadruge, da ti udeli ne moraju da budu jednaki, da se definiše kapital zadruge u najmanjem mogućem iznosu i druga rešenja koja će omogućiti daleko lakše i glasanje, ali i upravljanje zadrugama“, rekao je Sertić.

Dodao je da je taj akt samo prvi korak u revitalizaciji zadrugarstva u Srbiji i da se njim otvaraju široke mogućnosti da svi oni koji žele da se slobodno udruže u svoje novoosnovane zadruge, ali i oni koji su već udruženi, mnogo bolje i kvalitetnije obavljaju svoje poslove.

Detalje ima Jovana Štetin:

Usvojen set poreskih zakona

Skupština Srbije je usvojila i set poreskih zakona kojima je, pored ostalog, predviđeno proširivanje fiskalnog podsticaja na mala i mikro preduzeća, ali i smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme.

Parlament je usvojio izmene zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o tržištu kapitala, o porezu na dobit pravnih lica, o porezu na dohodak građana, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o republičkim administrativnim taksama.

Cilj izmena Zakona o porezu na dohodak građana je otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja, tako što je predviđeno da se važenje stimulativnih mera, a među njima su 65, 70 i 75 odsto smanjenja poreza i doprinosa na plate, zavisno od broja zaposlenih, produžava do kraja 2017. godine.

Te mere se, budući da su do sada bile fokusirane na firme koje zapošljavaju do 100 ljudi i više, proširuju na mala i mikro preduzeća, koja imaju do dva zaposlena, koja zaključno sa 31. decembrom 2017. godine mogu da računaju na 75 odsto plaćanja poreza na osnovu zarade za novozaposleno lice.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno je smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara.

Takođe, preciziraju se odredbe zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje navedenih rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, čime se bitno smanjuju troškovi administriranja, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica.

Menja se i unapređuje rešenje koje se odnosi na neregistrovanu delatnost – kada poreski organi u postupku provere konstatuju neregistrovanu aktivnost onda dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana obavezuju neregistrovanog nosioca delatnosti da izvrši pravilnu registraciju.

Izmenama Zakona o administrativnim taksama predviđeno je da se ubuduće ne plaća taksa za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Od 1. januara naredne godine usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju, o kome neposredno brine, može ostvariti pravo na oslobođanje od poreza na upotrebu motornih vozila, pod istim uslovima kao i roditelj, jedna je od usvojenih izmena Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Predviđeno je i poresko oslobađanje za ambulanta vozila koja se smatraju putničkim, a to se ograničava na slučajeve kada je osnivač ili većinski vlasnik tih ustanova Republika Srbija, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zakonom se usaglašavaju odredbe za Zakonom o oružju i municiji, budući da njegova primena počinje od 5. marta naredne godine, pa se precizira da se gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova kao vrsta oružja za ličnu bezbednost izuzimaju iz predmeta oporezivanja.

Kao predmet oporezivanja uvodi se oružje za ličnu bezbednost za koju je izdata ili kolekcionarska dozvola, a ne samo oružani list i dozvola za nošenje.

Izmene Zakona o tršištu kapitala predviđaju da Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, AFC i drugi delovi sistema Svetske banke mogu da dinarskim obveznicama, dugoročnim i drugim instrumentima pomognu unapređenje našeg tržišta.

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica omogućava da sprovođenje standardne procedura razrešenja statusa problematičnih kredita, kako sa strane banaka, tako i sa strane svih učesnika u tom procesu.

Agencija za privatizaciju se gasi 1. februara

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o privatizaciji kojim je utvrđeno gašenje Agencije za privatizaciju od 1. februara 2016. godine.

Nadležnosti Agencije će preuzeti Ministarstvo privrede, a postupke stečaja sprovodiće Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije koje su uskladjene sa izmenama Zakona o privatizaciji.

Poslanici su usvojila i Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre.

Tim zakonom se uspostavlja centralna evidencija izrečenih mera u kojoj će na jednom mestu biti sistematizovani prikupljeni podaci o onim privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije poslovanje je sakcionisano izricanjem krivičnih prekršajnih ili upravnih sankcija.

Usvojen Zakon o obnovi nakon elementarne nepogode

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, kojim se uređuje postupak obnove i pružanje pomoći građanima i privrednim subjektima koji su pretrpeli materijalnu štetu usled elementarnih i drugih nepogoda.

Zakon propisuje da Kancelarija za upravljanje javnim nabavkama usklađuje aktivnosti utvrđene zakonom, preduzima mere i radnje u cilju pružanja pomoći i sprovođenja obnove, obavlja potrebne nabavke dobara i usluga, učestvuje u usklađivanju i usmeravanju rada drugih organa i organizacija, organizuje procenu potreba nakon elementarne i druge nepogode…

Kancelarija će danom stupanja na snagu tog zakona od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja preuzeti zaposlene i postavljena lica, kao i prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Vlada je u objašnjenju zakona navela da je, imajući u vidu da Zakon o otklanjanju posledica poplava u Srbiji prestaje da važi 31. decembra, te da državni programi obnove nisu realizovani niti će biti do tog datuma, potrebno uspostaviti delotvoran sistem i obezbediti nastavak sprovođenja usvojenih državnih programa obnove.

Državne programe pomoći i obnove donosi vlada na predlog Kancelarije zaupravljanje javnim ulaganjima.

Odbor za etiku u nauci

Skupština je usvojila je danas i izmene Zakona o naučnostraživačkoj delatnosti, koje predvdviđaju obrazovanje Odbora za etiku u nauci.

Tim zakonom se po prvi put uređuje materija koja se odnosi na etiku i etičko ponašanje u naučnoistraživačkom radu i obrazuje se Odbor za etiku u nauci.